Regulaminy / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Obiekt prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, oraz gastronomicznych.

2. Goście obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie, oraz wyżywienie określa „Cennik” umieszczony na stronie internetowej obiektu.

5. Należność za pobyt: 50 % zadatku za pobyt, płatne na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji, pozostała część wraz z opłatą miejscową  wg stawek ustalonych przez Urząd Gminy MIELNO pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldunku. Opłata miejscowa płatna jest tylko i wyłącznie w formie gotówki.  

6. Goście obiektu Marina Mielno Z widokiem na jezioro, zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, u pracownika recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Brak zgody na okaznie w/w dokumentu skutkuje brakiem możliwości zameldowania w obiekcie. W takowym przypadku Gość obciążany jest kosztem całego pobytu. 

7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości . Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

8. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest monitorowany, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. PARKING NIE JEST parkingiem strzeżonym !!! W razie braku miejsca parkingowego przy obiekcie goście są przekierowywani na drugi, samoobsługowy parking obiektu, odległy ok 200m od głównego budynku, parking ten nie posiada monitoringu; 

10. Obiekt nie przyjmuje pobytów ze zwierzętami. Psy ras małych i średnich, są akceptowane na sali restauracji. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel. Pies musi pozostawać na smyczy. 

11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gościa. Każdy gość ma prawo do pozostawienia depozytu w recepcji obiektu.

12 W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00  W sporadycznych przypadkach dopuszcza się możliwość hałasu dobiegającego z sali restauracji ( do godz. 2.00 LUB do godz. 4.00). Goście miejący tylko nocleg w obiekcie w tym czasie,  muszą być o tym fakcie poinformowani. 

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kart) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami, zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ( poza wyznaczonymi miejscami). Złamanie zakazu jest równoznaczne z pokryciem kary w wysokości 1000 PLN.

16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

17. Zadatek na poczet rezerwacji zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 31 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

20. W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących gośćmi obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa - zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

25. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.marina-mielno.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach obiektu. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i kierownictwo Marina Mielno. Z widokiem na jezioro i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

26. Aby uzyskać połączenie z Internetem Wi-Fi należy odnaleźć sieć o nazwie MarinaQest oraz wpisać hasło - hasło otrzymują Państwo przy meldunku od recepcjonisty. 

27. Regulamin korzystania z opasek na rękę z logo „Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro”:

Obiekt Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro wprowadza dla swoich gości opaski na rękę na okres letni. Opaski będą wydawane dla każdego gościa, który wykupił pobyt ze śniadaniem i obiadokolacją w pakiecie w momencie zameldowania przy recepcji. Każdy gość wchodzący do restauracji na posiłek z pakietu jest zobowiązany okazać kelnerowi opaskę, tzn. mieć ją widoczną dla kelnera. Opaski podlegają zwrotowi podczas wymeldowania.

Życzymy udanego wypoczynku

Zespół Marina Mielno Z widokiem na jezioro

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW SAKBUD Przemysław Sak z siedzibą w Skwierzynce,  Skwierzynka 24 75-016 Koszalin, NIP 4990414552 , REGON 331405462 (właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro) , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu EWENTUALNEGO dokonania rezerwacji usług żywienia,  pobytu z wyżywieniem, lub skorzystania z subskrypcji Newslettera /i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
 4. a) wykonanie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 5. b) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 6. c) marketingu i promocji produktów i usług oraz przyszłych wydarzeń własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 7. d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, weryfikacji i badania satysfakcji Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 8. e) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy na pobyt w Marina Mielno Z widokiem na jezioro, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie PW SAKBUD Przemysław Sak ( właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro). Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
 12. a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,
 13. b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od momentu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych
 14. Posiada Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, -wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, -przenoszenia danych,-wniesienia skargi do organu nadzorczego, -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez PW SAKBUD Przemysław Sak (właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro)  Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro, Bolesława Chrobrego 24A 76-032 Mielno   lub drogą e-mailową pod adresem: recepcja@marina-mielno.pl

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

KORONAWIRUS a nasza działalność

KORONAWIRUS a nasza działalność