Regulamin / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Obiekt prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, oraz gastronomicznych.

2. Goście obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie, oraz wyżywienie określa „Cennik usług” umieszczony na stronie internetowej obiektu.

5. Należność za pobyt: 50 % zaliczki za pobyt płatne na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji, pozostała część wraz z opłatą klimatyczną wg stawek ustalonych przez Urząd Gminy pobierana jest w dniu przyjazdu przy wmeldowaniu.

6. Goście obiektu Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości . Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

8. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest monitorowany, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. PARKING NIE JEST parkingiem strzeżonym !!! W razie braku miejsca parkingowego przy obiekcie goście są przekierowywani na drugi bezpłatny parking, odległy ok 200m od obiektu, parking ten nie posiada monitoringu; 

10. Obiekt nie przyjmuje pobytów ze zwierzętami.

11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gościa. Każdy gość ma prawo do pozostawienia depozytu w recepcji obiektu.

12 W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kart) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ( poza wyznaczonymi miejscami). Złamanie zakazu jest równoznaczne z pokryciem kary w wysokości 1000 PLN.

16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

17. Zadatek na poczet rezerwacji zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 14 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

20. W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących gośćmi obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa - zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

25. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.marina-mielno.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach obiektu. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i kierownictwo Marina Mielno. Z widokiem na jezioro i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

26. Aby uzyskać połączenie z Internetem Wi-Fi należy odnaleźć sieć o nazwie Marina oraz wpisać hasło - hasło otrzymują Państwo przy meldunku od recepcjonisty. 

27. Regulamin korzystania z opasek na rękę z logo „Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro”:

Obiekt Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro wprowadza dla swoich gości opaski na rękę na okres letni. Opaski będą wydawane dla każdego gościa, który wykupił pobyt ze śniadaniem i obiadokolacją w pakiecie w momencie zameldowania przy recepcji. Każdy gość wchodzący do restauracji na posiłek z pakietu jest zobowiązany okazać kelnerowi opaskę, tzn. mieć ją widoczną dla kelnera. Opaski podlegają zwrotowi podczas wymeldowania.

Życzymy udanego wypoczynku

Zespół Marina Mielno Z widokiem na jezioro

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW SAKBUD Przemysław Sak z siedzibą w Skwierzynce,  Skwierzynka 24 75-016 Koszalin, NIP 4990414552 , REGON 331405462 (właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro) , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu EWENTUALNEGO dokonania rezerwacji usług żywienia,  pobytu z wyżywieniem, lub skorzystania z subskrypcji Newslettera /i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
 4. a) wykonanie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 5. b) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 6. c) marketingu i promocji produktów i usług oraz przyszłych wydarzeń własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 7. d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, weryfikacji i badania satysfakcji Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 8. e) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy na pobyt w Marina Mielno Z widokiem na jezioro, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie PW SAKBUD Przemysław Sak ( właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro). Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
 12. a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,
 13. b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od momentu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych
 14. Posiada Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, -wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, -przenoszenia danych,-wniesienia skargi do organu nadzorczego, -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez PW SAKBUD Przemysław Sak (właścicielem MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro)  Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro, Bolesława Chrobrego 24A 76-032 Mielno   lub drogą e-mailową pod adresem: recepcja@marina-mielno.pl

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

KORONAWIRUS a nasza działalność

KORONAWIRUS a nasza działalność